Klubben

Årsmøte 2022

Innkalling til Årsmøte i Ballerud Golfklubb. 
Tirsdag  29. Mars 2022 kl. 18:00 - (Kantine på Ramstad skole)

Da vi er i lånt lokalet, og må sjekke alle medlemskap ber vi de som ønsker å delta fylle ut -

Forslag og saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende senest 15. Mars 2022.
Sakene kan sendes til post@ballerud.no eller Ballerud Golfklubb, Ballerud alle 1, 1363 Høvik. 

Saksliste:

1.     Godkjenne stemmeberettigede medlemmer.
2.     Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3.     Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4.     Behandle klubbens årsmelding.
5.     Behandle klubben regnskap i revidert stand.
6.     Behandle innkomne forslag og saker. 
7.     Fastsette medlemskontingent.
8.     Vedta klubbens budsjett.
9.     Behandle klubbens organisasjonsplan.
10.   Foreta følgende valg:
       a) Leder og nestleder
       b) 3 styremedlemmer og 1 varamedlemmer
       c) 2 Revisorer
       d) Representanter til ting og møte i de organisasjoner klubben er tilsluttet
       f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
11.  Eventuellt


Se vedlegg for fullstendig sakliste og alle sakspapirer.
Du kan også få en kopi ved henvendelse til kontoret.

OBS
Det er ingen saker eller informasjon om kommende utbygging på dette årsmøtet.
Vi har laget en egen side som vil bli oppdatert med informasjon om "Hva skjer med Ballerud".